۱۳۹۳ شهریور ۱۸, سه‌شنبه

قسمت سوم از پاسخ به تاریخ
رستاخیز ایران در زمان ساسانیان وحمله اعراب 


براثر نفوذ ورهبری دو قوم هند واروپائی - مادها وپارسها - پس از دوهزار سال نبرد وتلاش ایرانیان - برهمه اقوام منطقه بین النهرین پیروزی وبرتری یافتند - سلسله هخامنشی (559 تا 330قبل از میلاد) بزرگترین شاهنشاهی جهان را که از دریای سیاه تا آسیای مرکزی واز لیبی تا هندوستان گسترش داشت بنیان نهادند  
شاهنشاهی هخامنشی نخستین شاهنشاهی بزرگ ومنظم جهان است که درآن یک رهبر شاهنشاه ایران بر اقوام وملل مختلف حکومت میکرد - برای تامین نظم و وحدت شاهنشاهی ایران - هخامنشیان برسر هر ایالت فرمانروائی بنام ساتراپ گماردند - برای پست ومخابرات بانور - شیوه های نو بکار بردند ونظام پولی مرتب - محاسبات عمومی واوزان ومقادیر یکسان را بوجود آوردند بدینسان ایرانیان به دنیای عهد عتیق نشان دادند که میتوان سرزمینی به آن وسعت را با نظم وترتیب اداره کرد - رومیان در اداره امپراطوری خود از بیشتر راه و روشهای ایرانیان پیروی وحتی تقلید میکردند - بنیانگذار شاهنشاهی ایران کورش  که   بزرگ است که بحق ویرا بزرگ لقب داده اند - کورش شاهنشاهی ایران رب بر چند گونگی ادیان ورعایت عدالت بنیان نهاد - کورش کشور گشائی بزرگ بود - ولی ویرا میتوان در حقیقت بنیان گذار فکر امروزی صیانت حقوق بشر نیز خواند چرا که نخستین کس در جهان عهد عتیق بود که منشوری آراد منشانه در این زمینه تدوین و اعلام کرد - نظر باینکه کتاب پاسخ بتاریخ شامل 371 صفحه است وممکن است شما خوانندگان که عادت به خواندن ندارید کسل نماید لذا بهتر دانستم که گزیده ای از کتاب را به نظر شما برسانم تا نظرات وارزوهای شاهنشاه اریامهر  درمورد ایران وایرانی را بیاد شما هم میهنان اورده باشم توصیه 
میکنم این کتاب را که میتوانید بطور رایگان و از طریف کامپیوتر در دسترس داشته باشید حتما بخوانید 

سرفصلها عبارتند از 


 دورانهای طلائی نوین تاریخ ایران

از توانائی تا بندگی 
نادرشاه ناپلئون ایران 
فتخلیشاه و ناپلئون 
راه هند و نفت
ایران سرزمین کابوسهای وحشتناک
سلسله پهلوی - نجات و وحدت ایران

هیچ نظری موجود نیست: