۱۳۹۳ شهریور ۱۵, شنبه

فصل اول از کتاب پاسخ به تاریخ

با توجه به حجم کتاب وبرای جلوگیری از خستگی شما عزیزان قسمت قسمت رونویسی میکنم
درسهائی از گذشته
برای پاسخ به تاریخ باید آنرا شناخت و دریافت - ایران که از سه هزار سال پیش تا کنون همواره کشوری پادشاهی بوده است - در
 طول تاریخ خود نشیب وفرازهای بسیار دیده و دورانهای روشن وتاریک را پشت سر گذاشته است وبا خطرهای بزرگ رودر رو شده است - هیچ ملتی نمیتواند تنها بخاطر گذشته خود زندگی کند و بدون گذشته خود نیز نمیتواند پایدار بماند - ملتی که بگذشته خود وابسته ودلبسته نباشد الزاما از صحنه روزگار ناپدید خواهد شد
تاریخ ایران مملو از افتخارات ونابسامانی ها است - عبرت از گذشته میتواند بفضل خداوند بهترین رهنمون برای آینده باشد - اکنون میخواهم نظری به گذشته ایران بیاندازم - گذشته ای که هیچکس نمیتواند برآن خط بطلان بکشد
توانائی ها وخطرهای ناشی از موقع جغرافیائی ایران 

ایران کشوری کهنسال است که تاریخش به اعماق قرون واعصار میرسد - ایران درمنطقه خاورمیانه واقع شده که گاهواره تمدنهای بزرگ بوده است - کشور ما در تقاطع خطوط مواصلاتی میان اروپا و آسیا - شبه قاره هند و آفریقا قرار گرفته است وبا سه دریا ی خزر در شمال - خلیج فارس در جنوب غربی- دریای عمان در جنوب شرقی ارتباط دارد واز دریای مدیترانه که مرکز جهان متمدن غرب بوده است قاصله زیادی ندارد
چنین موقع جغرافیائی عامل مهمی در قدرت کشور ما است وایفای نقش بزرگ کشور گشائی  اشاعه تمدن گسترش بازرگانی را در دورانهای درخشان تاریخ ما میسر ومقدور گردانیده است-
چنین موقع جغرافیائی نیز عاملی در ضعف کشور ما بوده است: ایران فلاتی با محور های شمالی غربی - جنوب و شرقی با دشتهای وسیع وصحراهای بزرگ وکویرهای نمکزار که از هر سو بوسیله جبال بزرگ احاطه شده : کوههای البرز شمال کوههای زاگرس در باختر - کوههای بلوچستان در جنوب خاوری - از جند شهر بزرگ چون اصفهان وکرمان که بگذریم منطقه مرکزی کشور ما تقریبا خالی وکم جمعیت وفعالیت وثروت وفرهنگ بیشتر در مناطق کناری متمرکز گردیده - بهمین جهت است که در طی قرون واعصار ایران پایتختهای بسیار داشته است که اغلب آنها در مرکز کشور واقع نبوده اند - پایتخهای مهم ایران قبل از تهران عبارت بودند از  شوش- اکباتان - تخت جمشید - تیسفون وپس از اسلام : اصفهان - شیراز - تبریز - اردبیل وقزوین - کشور ما در زمانهای تدنی وانحطاط مورد حمله همسایگان خود قرار گرفته ودر دورانهای اعتلا و عظمت بر اثر نیرو - تدبیر و درایت رهبران بزرگ - وحدت ایران تامین شده است - در دورانهایانحطاط همواره حملات خارجی با همدستی های دانسته یا ندانسته در داخل کشور همراه بوده وبیشتر این همدستی ها از خارج الهام ونظم میافته است
بررسی اجمالی این رویداد ها که جنبه افسانه ای یافته به درک بهتر دورانهای مختلف تاریخ ما کمک خواهد کرد 

 شاهنشاهان قهرمان : کورش- داریوش و خشایار شاه 
حمله اسکندر مقدونی به ایران 
رستاخیز ایران در زمان ساسانیان و حمله اعراب 

در لینک بعدی بخوانید

هیچ نظری موجود نیست: