۱۳۸۹ بهمن ۱۶, شنبه

کردستان عراق: در تظاهرات اعتراضی، کنسولگری جمهوری اسلامی مورد حملە قرار گرفت


کردستان عراق: در تظاهرات اعتراضی، کنسولگری جمهوری اسلامی مورد حملە قرار گرفت
صدها نفر از مخالفان جمهوری اسلامی، فعالان مدنی و سیاسی مقیم کردستان عراق در اعتراض بە اعدام های اخیر در ایران، بعدازظهر روز ٢٩ ژانویە ٢٠١١ مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی در شهر هولیر، پایتخت حکومت خودگردان کردستان عراق گردآمدە و بە سردادن شعار پرداختند.
در این تجمع اعتراضی بسیاری از احزاب و شخصیت های شرکت کنندە، بیان نامەی خود را قرائت نمودند. شرکت کنندگان طی بیانیەای خواهان برچیدن کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در این شهر شدند و با طرح شعارهایی نارضایتی خویش را از اعدام های اخیر در ایران ابراز داشتند. همچنین عکس های خامنەای و احمدی نژاد از طرف تظاهرکنندگان از دیواهای اطراف کندە و پارە گشت.
بخشی از تظاهرکنندگان بە کسولگری حملە کردە و در و پنجرەهای آن را شکستند.
قابل ذکر است کە امروز در بسیاری از کشورهای دنیا تظاهرات مشابهی تدارک دیدە شدە بود.

هیچ نظری موجود نیست: