۱۳۸۹ بهمن ۱۷, یکشنبه

مصاحبه سانسور نشده دكتر شاپور بختيار
ببینید این مرد شریف در دوران نخست وزیریش آینده ایران را چگونه میدیده وروشنفکران خود فروخته ایران چگونه کله های پوکشان را درکلاه گشادی که خمینی کلاهبردار گجسگ کردند وچون کهنه حیض از طرف خمینی بآشعالدانی انداختشان

هیچ نظری موجود نیست: